Op deze pagina vindt u de Algemene voorwaarden van www.farmavacaturebank.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Vereniging van Jonge Apothekers. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vereniging van Jonge Apothekers is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Vereniging van Jonge Apothekers.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Vereniging van Jonge Apothekers te mogen claimen of te veronderstellen.

Vereniging van Jonge Apothekers streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Vereniging van Jonge Apothekers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Vacatures

Wij behouden het recht om vacatures die met onze algemene voorwaarden in strijd zijn te verwijderen, zonder restitutie van de kosten.

Het is niet toegestaan om een vacature zoals geplaatst op de Farmavacaturebank te gebruiken voor meerdere in te vullen vacatures. Ook is het niet toegestaan om te verwijzen naar een website van de werkgever waarop meerdere vacatures aangeboden worden. Dit geldt niet voor de VJA Gold Partners.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.farmavacaturebank.nl op deze pagina.

Partners